Gödöllő a második világháborúban (1939-45)

A második világháború 1939. szeptember 1-jén tört ki Európában, amikor a hitleri Németország megtámadta Lengyelországot. Azonban az egyes országok már pár évvel korábban megkezdték a felkészülést egy esetleges háborúra. Magyarország a trianoni béke előírása alapján 1938-ig nem fegyverkezhetett és nem tarthatott fenn sorkatonai szolgálatot. Ez év tavaszán azonban Darányi Kálmán miniszterelnök meghirdette a győri fegyverkezési programot, majd augusztusban a kisantant államok elismerték Magyarország fegyverkezési egyenjogúságát. Ennek keretében pedig megkezdték hazánkban is a sorozásokat.

Gödöllőn 1938-ban 194 fiatal, 1939-ben pedig 224 férfi kapott behívót, majd az ezt követő sorozások főleg a parasztságot érintették. Sőt, elvitték a lovakat is, így a paraszti birtokok jelentős része munkaerő és igásállat nélkül maradt. 1941-ben Magyarország is belépett a háborúba, júniustól már magyar csapatok harcoltak a Szovjetunió területén. Újra életbe léptek a háborús törvények, bevezették a rekvirálásokat, beszolgáltatásokat és a jegyrendszert, ami egyre nagyobb terhet rótt a lakosságra és a koronauradalomra is. Innen láttak el a Magyar Honvédséget, Budapestet és Magyarország még Németországnak is szállított élelmiszereket. Miközben egyre több embert kellett ellátni, mert sokan költöztek ki Budapestről Gödöllőre, csak 1944-ben 1800-an érkeztek településünkre a bombázások megkezdése után.

A tényleges harcok 1944 tavaszáig elkerülték Magyarországot, így Gödöllőt is. Azonban a zsidóság helyzete 1938-44 között folyamatosan romlott. A négy zsidótörvény keretében egyre jobban korlátozták a gazdasági és a közéletben betöltött szerepüket. A gödöllői képviselő-testületből is elbocsátották a 6 izraelita képviselőt. Többeket munkaszolgálatra hívtak be. Ezeket Magyarországon még túl lehetett élni, de akiket kivittek Ukrajnába, közülük már sokan nem térhettek haza.

1944. március 19-i német megszállás után tragikusra fordult az ország, településünk és így a zsidóság sorsa is. Kötelezővé tették számukra a sárga csillag viselését, májusban pedig Gödöllőn is kialakították a gettót. Ezt a Kossuth Lajos utcában hozták létre, mivel ott volt a zsidó imaház (ennek a helyén áll ma a Bölcsőde, rajta emléktáblával), az iskola és a rabbi lakása is. A községben ekkor 56 zsidó család élt, így 178 gyermeknek és felnőttnek kellett ideköltöznie. Azonban néhány hét múlva elszállították őket Hatvanba, onnan pedig Auschwitzba, a haláltáborba deportálták őket. Ebben óriási szerepe volt Endre László belügyi államtitkárnak, aki 1923-38 között gödöllői főszolgabíró volt, majd Pest vármegye alispánja lett, 1946-ban pedig háborús bűnösként kivégezték.

Többségük sajnos a holokauszt áldozata lett. A helytörténeti kutatások alapján bizonyíthatóan 25-en élték túl a háborút, de csak kevesen tértek vissza Gödöllőre. Településünk első katonahalottja, még a háború kitörése előtt vesztette életét, mikor a magyar katonaság 1939 márciusában bevonult Kárpátaljára. 1941-től már egyre több hősi halottról és hadifogolyról jöttek szomorú hírek a Szovjetunióból. A Don-kanyarban súlyos veszteségeket szenvedő második magyar hadseregben is több gödöllői katona szolgált. Közülük többen a visszavonuláskor vesztették életüket, sokan pedig ott estek hadifogságba. Többek közt Kirchhofer József (1919-2009) is megjárta a hadifogságot, mindenki Csosza bácsija, aki premontrei öregdiák, testnevelő tanár, kiváló atlétaedző és Gödöllő díszpolgára is. 1944. áprilisában az angolszász légierő megkezdte Magyarország bombázását, főleg Budapest szenvedett el több súlyos légitámadást.

Lelőtt amerikai P-51 Mustang vadászrepülőgép szárnyának egy darabja, mellette magyar motorkerékpáros csendőrök Gödöllő környékén

Gödöllőt, a főváros közelsége és fontos közlekedési útvonalai miatt júliustól többször bombázták, így a Premontrei Intézet, a vasútállomás, de más polgári épületek is kaptak találatokat. A kastélyban hadikórházat rendeztek be, a Premontrei Gimnáziumban pedig a Honvédség egy zászlóalját szállásolták be. Szeptembertől már a szovjet légierő is bombázott, de még 1945 februárjában is német bombatámadás érte a vasútállomást, mivel szovjet lőszerraktár volt a szomszédban. A front a települést december elején érte el. Szerencsére a harcok nem túl sokáig tartottak nálunk.

Mivel Gödöllő határában húzódott az Attila védelmi vonal, ezért a szovjet csapatok elég hevesen támadtak. 1944. december 9-13. között dúlt a harc Máriabesnyőn és Gödöllőn. Hivatalosan december 12-én vonultak be a szovjet katonák, de valójában csak másnap értek véget a harcok. A környéken azonban egészen december végéig tartott a küzdelem, amikor megkezdődött Budapest ostroma. December 12-ét 45 évig felszabadulásként ünnepelték Gödöllőn, ma már inkább a község elfoglalásaként említjük.

Természetesen azok a zsidók, baloldaliak és mások, akik a német megszállás alatt sokat szenvedtek, számukra ez mindenképpen felszabadulás volt. A német uralom alól mindenképp. Viszont akiket megerőszakoltak, kifosztottak a szovjet katonák – több ilyen esetről is tudunk Gödöllőn – azok az emberek ezt egy újabb megszállásnak tekintették. Egyébként maga a szovjet hadvezetés is Magyarország, illetve Budapest elfoglalásáért adott kitüntetéseket katonáiknak. Ma már szokták ironikusan felszabadúlásnak nevezni, direkt hosszú ú-val! A helyzetet talán legjobban Kovács Imre, parasztpárti politikus fogalmazta meg, aki a szovjetek által december végén még a Premontrei Gimnáziumban felállított hadifogolytáborban raboskodott egy ideig: „Azt álmodtam, hogy kimentek a németek és nem jött a helyükre senki!” Sajnos nem így lett, és 47 évig itt is maradtak „ideiglenesen”.

Gödöllő embervesztesége a második világháborúban 302 személy volt. A halottak közel harmada katona áldozat, a többiek civilek. Ez a létszám nagyjából megegyezik az első világháború hősi áldozataival. Rajtuk kívül Gödöllőn és a környékbeli harcokban 296 magyar, német, szovjet, román és amerikai katona halt meg, akiket Gödöllőn is temettek el.

Lencsés Barna