Viharfelhők a városi szálloda felett

Tavaly nyáron keltezett végzésében a Kúria – a rosszhiszemű/ingyenes vagyonelvonás megvalósulását kimondva – jogalap tekintetében megalapozottnak ítélte a „gödöllői szállodaper” kapcsán benyújtott felperesi keresetet, és megismételt elsőfokú eljárást rendelt el, mivel a gödöllői önkormányzatnak megtérítési kötelezettsége keletkezett az adós társaság felé, aminek nem tett eleget.

A polgári per alapját az jelentette, hogy a pénzére várakozó gazdasági társaság jogi képviselője három alperes (I. rendű Gödöllő Város Önkormányzata, II. rendű Erzsébet királyné Szálloda Kft., III. rendű G-Magistratus Zrt. – felszámolás alatt) ellen eljárást indított. 

Történt, hogy a szállodát kialakító vállalkozó, miután a sikeres teljesítés után nem kapta meg a garanciális visszatartás címén a G-Magistratus Zrt. megrendelő által visszatartott mintegy 70 millió forintos összeget. A vállalkozó annak idején, 2016 elején mind a pert, mind a felszámolási eljárást jogerősen megnyerte. Utóbbi esetében azonban azt kellett tapasztalnia, hogy a felszámolás kezdetére

„eltűnt” az önkormányzat tulajdonában álló adós cégből a több mint 1,5 milliárd forintos vagyon.

A felszámolási eljárásban az iratokból az derült ki, hogy ezt a vagyont az önkormányzat

Gémesi György polgármester előterjesztése alapján – ingyenesen elvonta az adós cégből, hogy annak tartozásait ne lehessen kielégíteni. Ezáltal a per fő célja a kimentett vagyon visszaszerzése volt.

A kereseti kérelem az alperesek között létrejött, a 2015 decemberi előkészítő döntések során a képviselőtestület lokálpatrióta klubos többsége által jóváhagyott határozatokon alapuló háromoldalú szerződés (önkormányzat, Erzsébet királyné Szálloda Kft., G-Magistratus Zrt.) érvénytelenségének megállapítására is irányult. Ezzel a szerződéssel az önkormányzat ellentételezés és elszámolás nélkül megszüntette a szálloda felépítését bankhitelből mintegy 1,5 milliárd forinttal finanszírozó G-Magistratus Zrt-nek a beruházás ellentételezéseként kapott 25 éves bérleti jogát és azt átadta az ugyancsak az önkormányzat által újonnan alapított, egyszemélyes tulajdonában álló Erzsébet királyné Szálloda Kft-nek. A felperes szerint ezzel az önkormányzat ingyenesen elvonta (kimentette) a G-Magistratus Zrt-ből azt a vagyont, amiből annak tartozásait a hitelezők felé rendezni lehetett volna.

Hosszasnak tekinthető huzavona után, idén december elejéig kellett arra várni, hogy az ügyben megismételt első fokon eljáró Budapest Környéki Törvényszék ítélete megszülessen. Ebben – mások mellett – az áll, hogy a perben kirendelt igazságügyi könyvszakértő véleménye alapján a bíróság a felperesi vállalkozás keresetének a per főtárgya tekintetében helyt ad, és:

a bíróság kötelezi az I. rendű alperest (gödöllői önkormányzat), hogy 15 napon belül fizessen meg a III. rendű (G-Magistratus Zrt.) alperesnek 675 millió forintot és ezen összeg után 2016. január 6. napjától a kifizetés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű, cirka 25 millió forint összegű késedelmi kamatot.

– a bíróság kötelezi az alpereseket, hogy 15 napon belül fizessenek meg a felperesnek – mindent egybevetve – 9.428.600 forint perköltséget.

Az ítélet indoklásában olvasható, hogy a gödöllői önkormányzatot terhelő 675 millió forintos összeg meghatározásakor a használati, hasznosítási jog értékét kellett alapul venni, ami a kirendelt igazságügyi szakértő szakvéleménye alapján az üzleti konstrukció értéke (a beruházási döntéshez kapcsolódó érték). Ez alapján a bíróság azt állapította meg, hogy a 2005. október 7. napján kelt bérleti szerződés szerint a G-Magistratus Zrt-t a Dózsa György út 2. szám alatti ingatlan résztulajdoni hányada vonatkozásában 25 éves határozott időtartamra megillető használati hasznosítási jogról az önkormányzat egyszemélyi tulajdonában álló G-Magistratus Zrt. ingyenesen lemondott, ugyanakkor annak értéke a jogról történő lemondás időpontjában 675.500.000 forint volt.

Mintegy 70 millió forintos fizetési kötelezettségről indult a történet

A G-Magistratus Zrt. 2016 decemberében felszámolás alá került, amit a szálloda kivitelezésében résztvevő egyik cég kezdeményezett, miután a G-Magistratus Zrt. – egy korábbi jogerőssé vált ítéletben foglaltak ellenére – nem fizette meg számára a garanciális visszatartás összegét, aminek mértéke eredendően mintegy 70 millió forintra (10,65 millió forint és 249.508 euró) rúgott. A városvezetés sorozatos fellebbezésekkel kicsikart kvázi időhúzása odáig vezetett, hogy a forint összeg utáni kamat túlnőtt a tőke mértékén. 

A jelenlegi euró árfolyam alapján, a perköltségen kívüli hitelezői igény a megismételt elsőfokú ítélet idején meghaladja a 201 millió forintot, ami minden egyes késedelmes nap után tovább nő a jegybanki alapkamat (euró alapkamat) + 8% mértékben, vagyis: az árfolyam romlása több millió forintos növekedést eredményezhet a gödöllői önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség összegében.

Vannak még további, közpénzkiadások is

A helyi közkassza kiadási oldalát terhelő adalékként szolgál, hogy dr. Kiss Árpád jegyző 2011 és 2017 közötti időszakra 34,3 millió forintos perköltséget mutatott ki, azzal, hogy két éve és tavaly a gödöllői szálloda peres ügyével kapcsolatban nem történt kifizetés.

Túlmenően, a 700 millió forintos összeg után (tőke és késedelmi kamat), a vonatkozó törvényi rendelkezés alapján 5% illeti meg a felszámolót, azaz: nettó 35 millió forint az, amit a gödöllői önkormányzatnak viselnie kell majd az ügy jelen állása szerint.

Mivel a Budapest Környéki Törvényszék december 9-i ítélete nem jogerős, az ellen fellebbezés nyújtható be. 

Forrás: www.godolloihirek.hu