Feltámadott!

Balogh Tamás- Református Egyházközség lelkipásztora, Horváth Péter - Hetednapi Adventista Gyülekezet lelkipásztora, Lőrik Levente Baptista Gyülekezet lelkipásztora, Szabó Sándor - Szeretet Lángja Gyülekezet lelkipásztora húsvéti gondalatai

Húsvéti könnyek, húsvéti remény

Jézus Krisztus feltámadásáról szóló beszámolóban kétszer is könnyekről olvasunk. Sír magdalai Mária, mert húsvét reggelén üresen találja Jézus sírját. Gyászolnak és sírnak Jézus követői is Jeruzsálemben, mert minden reményük szertefoszlott. Ez a reményvesztettség és tanácstalanság a húsvéti evangélium nyitó képe. Ahogyan az idei húsvétunkon ezrével vannak hazánkban is, akik gyászolnak és sírnak, mert a járványban valakit elveszítettek; vagy éppen a hosszú ideje tartó bizonytalanság tölti be aggódással a szívüket.

Az evangélium nagyszerűségét és életszerűségét látom abban, hogy nem azt mondja, ne foglalkozzunk a könnyeinkkel vagy csüggedésünkkel, hanem ezeket a lehető legkomolyabban véve szólít meg minket. Ahogyan Máriát is, aki könnyein át a sírba nézett, s a halált látta maga előtt. De hátrafordult, s abban a pillanatban a feltámadt Jézust látta meg. Vele, a halál legyőzőjével és az élet urával való találkozásban állhat be döntő fordulat az életünkben. Ő hát az egyetlen reményünk!

Lőrik Levente
Baptista Gyülekezet lelkipásztora

„Az éjszaka múlik, a nappal pedig már közel van”

Lehet reményteljes a jövőképünk, mert ami történik, az hordoz valami lehetőséget, isteni tervet. Isteni terv?  Mi lehet Isten terve ezzel a járvánnyal, és mi lehet most a terve mivelünk?  Hogy lehet Istennel beszélni, megkérdezni Tőle bármit is? A következő bibliai történet ad útmutatást: „Sámuel még nem ismerte az URat, mert az ÚR még nem jelentette ki igéjét neki. Az ÚR azonban harmadszor is szólította Sámuelt. Ő pedig fölkelt, megint odament Élihez, és ezt mondta: Hívtál engem, itt vagyok. Ekkor értette meg Éli, hogy az ÚR szólítja az ifjút. Azért ezt mondta Éli Sámuelnek: Menj, feküdj le, és ha újból szólít, ezt mondd: Szólj, URam, mert hallja a te szolgád! “

Az Isten felé forduló elkezdi meghallani, felismerni, Isten hangját. A ,,most azonnal” korszakában, ahol 3mp a YouTube videók nézettségi átlagideje, ahol a leves 1 perc alatt készül el, tanulságos, hogy egy húsvéti istentiszteletre egy vagy két évig kell várni. Pedig van megváltás, van feltámadás, van ÚR JÉZUS KRISZTUS a mennyei trónuson. Mi pedig a most azonnal helyett, várakozunk és reménykedünk. Mert ide tartozunk, a remélőkhöz, az imádkozókhoz, az Isten tervében bízókhoz.

Balogh Tamás
Református Egyházközség lelkipásztora

Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek.

Ha egy szóban összefoglalható húsvét üzenete, az számomra a „kegyelem” szava. Isten minden reménytelenséget, fásultságot, értelmetlenséget, szétszakítottságot színnel, energiával, élettel, értelemmel és reménnyel képes Jézus Krisztus személyében túláradó szeretettel megtölteni. Könnyű a helyzetünk, hiszen csak be kell fogadni az ajándékot.

Azonban mind a keresztre feszítés története, mind a fenti idézet egy lelkiállapotot leplez le, mégpedig azt, hogy mély gyökerű probléma van az emberi befogadással. Mondhatjuk ezt hitetlenségnek, zárkózottságnak, netán bizalmatlanságnak, és azt sem tagadom, hogy alapos okokat lehet felhozni bármelyiknek a létjogosultságára.

Húsvétkor Isten arra hív, hogy felülemelkedve ezeken a vélelmeinken, kezdődjön valami új és más az életünkben! Fogadjuk be Krisztust és kegyelemből Isten fiai, leányai lehetünk.

Horváth Péter
Hetednapi Adventista Gyülekezet lelkipásztora

ÖRÖMHÍR! Feltámadunk!

Nagy dilemmája az emberiségnek az élet-halál kérdése. Miért élünk? Mi lesz a halál után? A megoldáskeresés végigkíséri az emberiséget. Sokféle vallás, sokféle mód: a közel-keleti népek az istenek halhatatlanságát a természet tavasz-nyár körforgásához hasonlították. Görögök: a halhatatlan lélek a halál után belép az isteni halhatatlanságba. Keleten reinkarnáció. Az Ószövetség teljesen szakított ezekkel a nézetekkel! Isten úr az élet és a halál fölött! A bűnnek van büntetése, a halál. De Isten terve, hogy minden ember üdvözüljön. Jézus helyettünk kifizette a mi bűneink büntetését, a halált. De FELTÁMADT és él. Ezzel bátorít minket, hogy ha Őt követjük azáltal, hogy „meghalunk a bűnös cselekedeteknek”, nem követjük el őket, akkor FELTÁMADUNK, úgy amint Ő FELTÁMADOTT egy ÖRÖK ÉLETRE. Így nyer igazi értelmet a földi életünk is.

Mert az Örömhír így szól: a feltámadott Krisztussal örökké élhetünk. „Jézus azonban ezt mondta: „Én vagyok a Feltámadás és az Élet. Aki hisz bennem, akkor is él, ha már meghalt. Aki pedig él és hisz bennem, az soha nem hal meg. Hiszed ezt?” (Jn 11, 25-26)

Szabó Sándor
Szeretet Lángja Gyülekezet lelkipásztora