Eljött az Úr!

Gödöllő 8 egyházi vezetőjének karácsonyi gondolatai.

Békében jöttünk!

 A gyülekezetnél tágabb közösséget most nem bibliai igével szólítom meg.  A  STAR TREK: DISCOVERY  sorozatban gyakran elhangzik ez a köszöntés  amikor eltérő  csoportok találkoznak: ,,We come in peace” – “Békében jöttünk” – mondják a film főszereplői. Mi  magunk is lehetnénk a film szereplői, akiknek már megvannak a tapasztalatai, véleményei, sebei és előítéletei, amik félreértésekhez, száthúzásokhoz, harcokhoz vezetnek. A  különböző nézőpontú híroldalak, internetes fórumok hatására  (is) elidegenedünk, egyre távolabb kerülünk egymástól. Ezen változtathatunk a bocsánattal és a köszönettel.

  Itt és most  megköszönöm azoknak a barátságát, jóindulatát,  együttműködését is,  akik képesek legyőzni önmagukat, átlépik a vallási, felekezeti, politikai határokat, és jönnek segíteni. Példát mutatnak nekem is: a közös nevező a harmincnégyezer itt lakó ember életének könnyebbé tétele, kedvességgel, jósággal, türelemmel, kétkezi segítséggel. Akkor is, ha annyiféle véleményünk van a belpolitikáról, a külpolitikáról, a szexualitásról, családról, migrációról, városfejlesztésről, közlekedésről…  ,,We come in peace”-  Mit jelent ez a békejobb?  Adni  és kérni szeretném a  megbocsátás  és kiengesztelődés ajándékát, a mások életének, szívének megértését, nagyvonalúságát. Menjünk karácsony felé kiengesztelődve. 

 Balogh Tamás Péter
Református Egyházközség lelkipásztora

Ne féljetek!

 Nem tudom, idén milyen karácsonyunk lesz. A fokozódó járványveszély miatt valószínűleg rendkívüli. De abban biztos vagyok, hogy amit Isten karácsony ünnepével üzenni akar nekünk, az az üzenet idén is utat talál hozzánk. Ebben az idei karácsonyban valamit mi is átélhetünk a Szent Család első karácsonyának mostohaságából: nem találnak szálláshelyet, Jézus egy istálló barlangban születik meg, a kisgyermek élete veszélyben van, Egyiptomba kell menekülniük. Sok bennünk a kérdés, megnő az emberi félelem. December 25-e azt üzeni nekünk, hogy Jézus Krisztusban Megváltó, vagyis Szabadító született a világba. Jézus a mi biztonságunk. Az eseményt égi szózat erősíti meg, az angyal ezt hirdeti: „Ne féljetek!” A világban most még több a félelem, a bizonytalanság, a kilátástalanság és a sötétség. Ezt a sötétséget Jézus, a világ világossága képes elűzni tőlünk. Ezt mondja nekünk Isten a születés ünnepével: „Ne féljetek!” Ő valóban örömünk és boldogságunk. „A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. Akik a halál árnyékának országában laknak, azokra nagy fényesség ragyog.” (Izajás 9,1) Dr. Gyökössy Endre azt írja: „Árnyék mögött fény ragyog, nagyobb mögött még nagyobb, amire nézek, az vagyok.” Mi Isten szeretetének fényére fókuszálunk: a világba született Isten fiára – benne van boldogságunk, biztonságunk, békénk, reményünk és jövőnk. Mindenkinek áldott, békés, boldog, egészségben eltöltött, szeretetteljes karácsonyt kívánok! 

Kozsuch Zsolt
Szentháromság templom plébános-helyettese

Karácsony a premontreieknél

Minden karácsony-ünnep és arra való készülés mindig nagy jelentőséggel bír a premontreieknél, ám a 2020-as és a 2021-es karácsony még az eddigiek közül is különös módon kiemelkedik.

Szent Norbert, a premontrei rend alapítója 900 évvel ezelőtt indította útjára szerzetesközösségének életét, ezért a világon mindenütt a premontreiek és a hozzájuk tartozó hívek, plébániai közösségek, oktatási intézmények, az őket befogadó települések jubileumi évet tartanak: 2020. advent első vasárnapjától (november 29.) 2022. január 9-ig, Urunk megkeresztelkedésének ünnepéig.

NATIVITAS CHRISTI – NATIVITAS ORDINIS, hirdeti a felhívó kiáltás: KRISZTUS SZÜLETÉSE – A REND SZÜLETÉSE! Valóban, 1021 karácsonyán Szent Norbert tizenkét társával együtt Szent Ágoston szabályzata alapján fogadalmat tett a közösségi életre Istent keresve, a szerzetespapi lelkipásztori szolgálatra Istennel az emberek között, az igazságra és a szentre való tanításra-nevelésre Isten békességét sugározva.

A mai ember ámulva áll ezen időtávlatok beláthatatlansága és a valóságosan megélt tartalmak mélysége előtt! Ám nekünk, 21. századi követőknek sem szabad lemaradnunk semmiről: Istent keresve, Istennel az emberek között, Isten békéjével kell utunkat járni, karácsonykor a mi Urunk, Jézus Krisztus test szerinti születésének ujjongani, és ezt a békés örömet előkészíteni az advent bűnbevalló és egyre több igaz fényt felismerő várakozásával.

Gyümölcsöző adventet és áldott karácsonyt minden gödöllői embernek!

Balogh Péter Piusz
Premontrei Apátság plébánosa, O.Praem. apát

Jertek, örvendezzetek az Úrnak

A keleti egyház liturgikus énekei gazdag módon tárják elénk karácsony misztériumát.

A megtestesülés által az ember számára lehetségessé válik Isten teljesebb megismerése. Annak idején Fülöp apostol majd így kéri Jézust: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát …” /Jn 14,8/. Jézus kinyilvánítja, hogy aki őt látja, az Atyát is látja. Az Isten-ismeret vágyának beteljesülését hirdeti egyik fő énekünk: „A te születésed, Krisztus Istenünk, földerítette a világnak az Istenismeret világosságát.” „Mert a te eljöveteled: világosság a világosságtól, az Atyától való kisugárzás, mellyel mindenkit megvilágosítottál.”

A Fiú eljövetelének célja az emberi nem megváltása. „Mindnyájunk számára megnyílik az Édenkert! A barlangban az élet fája sarjad ki a Szűztől. Hiszen az ő méhe szellemi Paradicsommá válik, melyben az isteni ültetvény díszlik; melyről ha eszünk, élni fogunk, s nem halunk meg, mint Ádám!” „Jertek, örvendezzünk az Úrnak, mert a korlát közfala elbontatik, a kerub az életfájától eltávozik és én paradicsomi eledelben részesülök.”

Az ünnep dogmatikai tartalma így fogalmazódik meg: „Az Atya változatlan képmása szolgai alakot vesz fel, szeplőtelen anyától változatlanul születik, és ami azelőtt volt, az meg is marad: valóságos Isten, és ami nem volt, azt fölvette, emberré lévén emberszeretetből…”

Jézusban az Isten jött közénk, aki megígérte velünk maradását. Ezért méltán csendül fel az izaiási ének: „Velünk az Isten, értsétek meg, nemzetek, és térjetek meg, mert velünk az Isten!

Az ember egyedül értelmes válasza erre a titokra: „Magasztald, én lelkem, a pusztában született Krisztus Királyt!”

Dr. Sivadó János 
Szent Kereszt Görögkatolikus Parókia lelkésze

Jöjj el, jöjj el, Emmanuel

A karácsonyi készület során, az adventi időszak végén az egyház zsolozsmájában énekeljük az úgynevezett O-antifónákat, amelyek nagyon ősiek, és feltárják előttünk az érkező kilétét: Jézus Krisztus a Bölcsesség, Úr (Adonaj), Gyökér, Kulcs, felkelő Nap, Király, Emmanuel! Az O-antifónák áttekintik a különböző történelmi korokat és felismerik az azokban cselekvő, gondviselő Istent; segítenek megérteni, hogy a történelem viharai közepette Isten ott volt a szenvedővel; Isten immanu-el, még akkor is, ha úgy érezzük, veszni hagy bennünket, mert alszik a bárka végében (vö. Mk 4,35-41). Isten velünk van, mert ezt mondja az Írás: „Mert így szólt hozzám az Úr: »Fiam vagy te, a mai napon nemzettelek téged.” – szól az Isten, amikor dühöngenek a nemzetek és hiúságokat terveznek a népek. Ezért is hangzik el a válasz is Isten részéről: ERO CRAS (lat. holnap leszek) – ez az O-antifónák tematikájának összefoglalása: várj türelemmel… veled vagyok…

Az, akit várunk, a Megváltó, akiben világossá válik, hogy a megváltás nem elmélet, nem eszme és nem egy álom, hanem Igazság – ennek bizonyítéka a Λόγος (gr. logosz – ige) megtestesülése. A második isteni személy kiszolgáltatott gyermekként született – nem kaptak helyet a szálláson –, hogy az ember ne legyen kiszolgáltatottá, ne maradjon kitaszított. A megtestesülés misztériumában az Atya úgy ölelt magához minket, ahogy egy édesanya a gyermekét; vállára vett, hogy visszavigyen az akolba, az Édenbe, haza…

Dr. Sztankó Attila
Nagyboldogasszony-bazilika plébánosa

Az igazi világosság, amely megvilágít minden embert

Sötét éjszaka megállni a csillagos égbolt alatt, alig elbeszélhető élmény. Egyszerre érezzük parányi mivoltunkat és azt, hogy valamilyen megmagyarázhatatlan módon vonzza tekintetünket a fény.

Honnan van bennünk ez az ösztönös vágyakozás a világosság után? S miért van az, hogy az embervilágban uralkodó sötétség alkalmasint föl sem tűnik már? A természetes fény hiányában elsorvadunk, élet- és cselekvésképtelenek vagyunk, ebben a másik fénynélküliségben pedig nap nap után élünk. Élünk?

Ha vegetálás helyett élni szeretnénk, ha szabadulni akarunk attól a rémálomtól, hogy meghalunk, mielőtt igazán éltünk volna, s ha épp a mostani hónapokban jövünk rá, hogy a létezés több, mint a birtoklás, akkor azzal a Jézus Krisztussal kell találkoznunk, aki „az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba.” (Jn 1,9)

Kívánom, hogy töltse be szívünket hála az Isten gyújtotta világosság és az Istentől eredő szeretet Krisztusban adott ajándékáért, s Őt soha se tévesszük szem elől!

Lőrik Levente
Baptista Gyülekezet lelkipásztora

Jézus a legértékesebb szeretet-ajándék

A napokban felmerül a kérdés: mit jelent az, hogy a karácsony a szeretet ünnepe? Azt, hogy szeretetből ajándékozunk? Az igazi szeretet-ajándékozó a teremtő Isten. Mi az ajándéka? Az ő egyszülött fia, Jézus Krisztus. Azért ajándékozta Őt Isten az emberiségnek, hogy újra atyai szeretetkapcsolatunk lehessen vele. Miért volt erre szükség? Mert a tökéletes, bűnöktől mentes Istenhez a bűn, és így a bűnös ember nem kerülhet közel. S azért, mert Isten a bűn tiltásakor kijelentette, hogy annak következménye egy örök szenvedés.
„Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” Így Jézus a legértékesebb szeretet-ajándék. Senki sem szeretné a gyermekét feláldozni, és senki sem szeretne olyan kínok között meghalni, mint Jézus, aki önmagát adta szeretetből, ajándékul mindenkiért.
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta (szeretet-ajándékul), hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Isten szeretné, ha elgondolkodnánk az életünkről, és felszámolnánk a bűneinket – melyekkel másoknak és önmagunknak ártunk -, és az igazi ajándéknak örülnénk: Jézusnak.  

Szabó Sánor
Szeretet Lángja Gyülekezet lelkipásztora

Advent, a szeretet kifejezése

Döbbenetes! Rendkívüli, micsoda karácsonyi ünnepek előtt állunk! Ez a pandémia alapjaiban forgatja fel megszokott életvitelünket. A vírus és a különféle intézkedések miatt távolságtartásra kényszerülünk. Eddig a családok együtt ünnepeltek, vajon idén lesz erre lehetőség?

Sokan nem foglalkoznak az ünnep lényegével. A kereszténység évente megemlékezik a Messiás Jézus születéséről, mely esemény felforgatta az akkor élő kortársak életét. Advent a szeretet kifejezése ajándékozás formájában. Hiszen Júdea Betlehemében 2000 évvel ezelőtt megszületett Jézus, aki a szeretetet legértékesebb formájában mutatta be: önként életét adta, hogy minket megajándékozzon! 

A történet azonban nem fejeződik itt be! Ő azt ígérte: ahogy a szemtanúk látták a mennybevitelét, ugyanúgy fog visszajönni. Itt kapcsolódnak napjaink eseményei a karácsony lényegéhez. A soron következő ADVENT egyre több rendkívüli helyzetet hozhat. Ezért nincs annál időszerűbb, mint kiüresedett ünneplés helyett felkészülni Jézus személyes Megváltóként való elismerésére. Ugyanis hamarosan visszajön!

Mihály József
Hit Gyülekezete pásztora